Gulbenes novada pašvaldība izsludina konkursu uz SIA “Gulbenes nami” valdes locekļa (profesijas klasifikatora kods 112014) amatu.

SIA “Gulbenes nami” valdes locekļa amata kandidātam izvirzāmās prasības:   

 • valsts valodas un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā (vismaz C1 līmenis valsts valodai; vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodā atbilstoši Europass Valodu pases pašnovērtējuma tabulai);
 • augstākā izglītība (akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība);
 • vismaz 3 (trīs) gadu pieredze kapitālsabiedrības vadošā amatā (pieredze kapitālsabiedrības vadošā amatā, kas darbojas SIA “Gulbenes nami” komercdarbības jomā, tiks uzskatīta par priekšrocību), vai vismaz 3 (trīs) gadu pieredze vadītāja, vadītāja vietnieka vai struktūrvienības vadītāja amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • nevainojama reputācija (valdes locekļa kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju. Izvērtējot valdes locekļa kandidāta reputāciju, ņem vērā kapitāla daļu turētāja, kā arī nominācijas komisijas rīcībā esošo informāciju, kas ir pieejama novērtējuma veikšanai.);
 • zināšanas un izpratne par namu pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu nozari;
 • zināšanas un izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrības darbību un vadību, tostarp risku un pārmaiņu vadību, finanšu resursu pārvaldību;
 • kompetence darbinieku motivēšanā un attīstīšanā, orientācijā uz rezultātu sasniegšanu; komandas vadīšanā; lēmumu pieņemšanā un atbildībā, pozitīvu attiecību veidošanā un uzturēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā noteiktajām prasībām.

Gulbenes novada pašvaldība piedāvā:

 • Izaicinošu un interesantu darbu progresīvā uzņēmumā;
 • Profesionālās attīstības iespējas;
 • Atbalstošu darba vidi;
 • Profesionālu un draudzīgu komandu;
 • Atalgojumu sākot no 2008 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Gulbenes novada pašvaldība lūdz kandidātus, kuri atbilst izvirzītajām prasībām, līdz 2020.gada 29.maija pulksten 16:00 iesniegt šādus dokumentus:

 • pieteikuma vēstuli brīvā formā. Pieteikuma vēstulē jānorāda kandidāta kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • parakstītu dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) (sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai, kas pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas), iekļaujot pašvērtējumu par valodu zināšanām un informāciju par B kategorijas autovadītāja apliecību;
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • parakstītu apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 37.panta ceturtajā daļā izvirzītajām prasībām, kandidējot uz valdes locekļa amatu;
 • valsts valodas prasmes apliecību, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa 1.pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • kandidāta sagatavotu Sabiedrības turpmākās darbības attīstības redzējumu 3 (trīs) gadiem, kurā norādītas svarīgākās nākotnes prioritātes; veicamās darbības prioritāšu sasniegšanai; ar Sabiedrības komercdarbību saistītu aktuālu problēmjautājumu un situācijas risinājumu veicamās darbības (teksta apjoms – ne vairāk kā 3 (trīs) A4 formāta lapas datorrakstā) (informācija par Sabiedrību pieejama – http://www.gulbenesnami.lv/);
 • citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi, kā arī rekomendācijas.

Gadījumā, ja vēlaties piedalīties konkursā, Gulbenes novada pašvaldība lūdz minētos dokumentus iesniegt šādā kārtībā:

 • Gulbenes novada pašvaldībā (pie ieejas izvietotajā slēgtajā pašvaldības pasta kastītē), Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā (darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 16.00), ievietotus slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums SIA “Gulbenes nami” valdes locekļa amata kandidātu atlasei”;
 • nosūtot pa pastu, ievietotus slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums SIA “Gulbenes nami” valdes locekļa amata kandidātu atlasei”, Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu iela 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • elektronisku dokumentu veidā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un ar pievienotu laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz Gulbenes novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi: personals@gulbene.lv. Gadījumā, ja elektroniski iesniegts pieteikums nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kandidāts, kurš ir atlasīts dalībai II kārtā, pieteikumu paraksta pirms intervijas.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģ. nr. 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba.

Nolikums