Kohēzijas fonda projekts “Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/080)

Projekta īstenošanas laiks: 02.03.2018. – 01.02.2020. Grozīts līdz 30.11.2020.

Projekta mērķis:  Samazināt siltumenerģijas un siltumnesēja zudumus pārvades un sadales sistēmās, rekonstruējot siltumtīklus, kas savienotu esošās siltumapgādes sistēmas (centralizētās un lokālās) ar rekonstruējamo katlumāju un apvienotu siltumapgādes sistēmas.

Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami”

Projekta sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

SIA “Gulbenes nami” un  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījuši  līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošanas Gulbenes novada Stradu pagastā” Nr. 4.3.1.0/17/A/080 īstenošanu, lai nodrošinātu  Stāķu un Šķieneru centralizētās siltumapgādes sistēmas patērētājiem stabilu un drošu siltumapgādi ar mazākiem siltuma zudumiem. Projekta īstenošanai būs pozitīva ietekme uz vidi, jo samazināsies kaitīgo vielu  daudzums atmosfērā.

Projekta pirmais posms: Ir noslēgusies iepirkuma procedūra ”Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzības veikšana siltumtīklu izbūvei Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneros un Stāķos” ID Nr. 8/GN/2018/IE. 2019.gada 18.februārī tika noslēgts iepirkuma līgums ar  SIA “Halle B”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003296208 par būvprojekta izstrādi, būvniecības darbiem un autoruzraudzību siltumtīklu izbūvei Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneros un Stāķos. Līgumcena par minētajiem darbiem sastāda 570 000 (pieci simti septiņdesmit tūkstoši ) euro. Noslēgusies ir arī cenu aptauja par projekta būvuzraudzību, kur plānotā līgumcena ir 37 000 (trīsdesmit septiņi tūkstoši) euro plus PVN. Siltumapgādes sistēmu būvdarbu pabeigšana plānota desmit mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža ar SIA “Halle B”.

Iepirkuma objekts Siltumtīklu izbūve Gulbenes novadā Stradu pagasta Šķieneros pieņemts ekspluatācijā, uzņēmumā nodots 18.12.2019. Savukārt būvvaldē objekts nodots ekspluatācijā 20.12.2019. Izbūvētas siltumtrases  2043 metru garumā un uzstādīti 8 siltummezgli. Līdz 31.05.2020 vēl tiks pabeigti šādi papilddarbi: zālāja atjaunošana 400 kv.m. platībā un asfaltēšana 300 kv.m. platībā.

Projekta otrais posms: SIA “Gulbenes nami” 2019. gada 10. jūnijā izsludināja iepirkuma procedūru “Papilddarbi siltumtīklu izbūvei Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneros un Stāķos” ID Nr.4/GN/2019/IE. Savukārt 2019. gada 1. augustā tika pieņemts lēmums par uzvarētāju atzīt un piešķirt iepirkuma “Papilddarbi siltumtīklu izbūvei Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneros un Stāķos” līguma slēgšanas tiesības  SIA “Halle B”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003296208, ar piedāvājuma līgumcenu 161 284,69 EUR (viens simts sešdesmit viens tūkstotis divi simti astoņdesmit četri euro un 69 centi).

Iepirkuma objekts Siltumtrašu izbūve ēkām Stāķi 4, Stāķi 3 un Stāķi 2 Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā ekspluatācijā nodots 09.01.2020. uzņēmumā. . Izbūvētas siltumtrases  277 metru garumā un uzstādīti 5 siltummezgli. Savukārt Gulbenes novada būvvaldē objekts ekspluatācijā nodots 2020.gada 10. janvārī.

Projekta trešais posms: 2020. gada 13. februāri ir izsludināts trešais iepirkums “Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzības veikšana papilddarbu siltumtīklu izbūves posmiem Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneros un Stāķos” ID Nr. 2/GN/2020/IE šī projekta ietvaros. Informācijai par to var aplūkot SIA “Gulbenes nami” mājaslapā sadaļā  iepirkumi  http://www.gulbenesnami.lv/iepirkumi/.

2020.gada 24.aprīlī tika noslēgts iepirkuma “Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzības veikšana papilddarbu siltumtīklu izbūves posmiem Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneros un Stāķos”  ID Nr. 2/GN/2020/IE līgums ar SIA “Halle B”. Siltumtīklu izbūve paredzēta mājām Stāķi 1, Stāķi 15, Stāķi 16, kā arī Gulbenes Industriālā parka teritorijā. Līgumcena par iepirkumā minētajiem darbiem sastāda 137 000 (viens simts trīsdesmit septiņi tūkstoši) euro . Būvuzraudzības līgumcena šim iepirkumam sastāda 4 114 (četri tūkstoši simtu četrpadsmit) euro t.sk.PVN , kas noslēgta ar uzņēmumu SIA “Dromos”.

Šobrīd tiek veikti aktīvi būvdarbi Gulbenes Industriālā parka teritorijā. Siltumtīklu izbūve Stāķi 1, Stāķi 15, Stāķi 16 jau ir notikusi. Objekta nodošana ekspluatācijā plānota š.g. 30.oktobrī.

SIA “Halle-B” SAT būvdarbi Šķieneros un Stāķos, Stradu pag. Gulbenes nov.