Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Pamatu ielā 10, Gulbenē” (projekta numurs DME 0000148) .

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada 6.decembris – 2020. gada 12.marts

Projekta mērķis:  Energoefektivitātes pasākumu īstenošana dzīvojamā mājā saskaņā ar projektu

Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami”

Projekta sadarbības iestāde: “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS

Projekta kopējās izmaksas: 153 197,44 euro bez PVN no kurām ES atbalsta/granta apmērs76 598,72 euro bez PVN

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumu Nr.160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”.

SIA “Gulbenes nami” un  “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS 2019.gada 25 novembrī ir parakstījuši  Granta līgumu par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Pamatu ielā 10, Gulbenē” Nr. DME 0000148 īstenošanu.

Ir noslēgusies iepirkuma procedūra ”Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Pamatu 10, Gulbenē, fasādes vienkāršotā atjaunošana” ar ID Nr. 12/GN/2018/IE. 2019.gada 6.decembrī tika noslēgts iepirkuma līgums ar  uzņēmumu SIA “5V”, vienotais reģistrācijas Nr.42403024305, par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai nepieciešamo būvdarbu kopumu. Līgumcena par minētajiem darbiem sastāda 151 897,44 EUR (viens simts piecdesmit viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit četri euro un 44 centi ). Noslēgusies ir arī cenu aptauja par projekta būvuzraudzību, kur plānotā līgumcena ir 1 300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro un 00 centi). Energoefektivitātes pasākumu būvdarbu pabeigšana plānota četrpadsmit nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža ar uzņēmumu SIA “5V”. Plānotajos būvdarbos ietilpst fasādes siltināšana ar minerālvati un plāksnēm, šīfera demontāža, jaunā jumta seguma montāža, cokola siltināšana, logu un durvju aiļu siltināšana, bēniņu siltināšana, balkonu remontdarbi un citi būvdarbi.

Projekta īstenošanas termiņš tika pagarināts sakarā ar tehnoloģisko pārtraukumu, t.i. nelabvēlīgi laika apstākļi būvdarbu veikšanai, un sakarā ar pandēmijas ierobežojumiem COVID-19 laikā. Līdz ar to būvdarbi tika pabeigti 2020. gada 29.aprīlī un ēkas fasādes apliecinājuma kartes atzīme par būvdarbu pabeigšanu no Gulbenes būvvaldes puses tika parakstīta 2020.gada 6.maijā. Šobrīd tiek gatavota un iesniegta Projekta, kā arī būvniecības izpilddokumentācija Projekta sadarbības iestādei. Pēc izpilddokumentācijas iesniegšanas tiks saskaņoti datumi ar Projekta sadarbības iestādi par objekta apskati un dokumentācijas pārbaudi, lai saņemtu atzinumu par Projekta veiksmīgu realizāciju.